BDSM คือ อะไร ?

BDSM เป็นกลุ่มคำย่อที่มาจากกลุ่มคำ 3 ชุด หลักๆ ได้แก่  
bondage & discipline
dominance & submissive
Sadism & Masochism


B – Bondage การพันธนาการร่างกายในรูปแบบต่างๆ การมัด การดึง รั้ง แขวน

D – Discipline การฝึกวินัย การออกคำสั่งให้ทำตาม การลงโทษ ลงทัณฑ์

D – Dominance การปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่า เป็นนาย หรือเป็นเจ้าของ สั่งฝ่ายที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ทุกอย่างและจะมีการทรมานร่วมด้วย ศัพท์ที่ใช้เรียกก็เช่น 
Top/Dominant/Master/Mistress

S – Submissive การที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ตาม เป็นทาส เป็นสัตว์เลี้ยง เป็นฝ่ายยอมกระทำตามที่ถูกสั่งทุกอย่าง ยอมถูกลงโทษถูกบังคับ ศัพท์ที่ใช้เรียกก็เช่น 
Bottom/​Submissive/Slave/Bitch/Dog

S – Sadism (ซาดิสม์) การมีความสุข ความตื่นเต้น มีความพอใจจากการทำให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดทรมานทางร่างกายและหรือทางด้านจิตใจ

M – Masochism (มาโซคิสม์) การมีความสุข ความตื่นเต้น มีความพอใจจากการได้รับความเจ็บปวดทรมาน หรือความอัปยศอดสู ดูถูกเหยียดหยาม

โดยลักษณะทั้งหมดนั้น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันสูง ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนซึ่งขึ้นกับความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเรียกรวมๆ ว่า BDSM

ลักษณะย่อย อีกแบบหนึ่งคือ

Fetish เป็นความปรารถนา ความสุข มีความต้องการที่เกิดจากการ ได้เห็นหรือได้ใช้วัตถุสิ่งของต่างๆหรือส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกระตุ้นให้มีความสุขเป็นพิเศษ